REGULAMIN KORZYSTANIA Z KLUBU SILVER SQUASH W SKAWINIE

1.Przed skorzystaniem z Klubu należy zapoznać się z regulaminem.
2.Użytkownikiem Klubu mogą być: osoby pełnoletnie, osoby małoletnie od 14 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego, potwierdzoną własnoręcznym podpisem przedstawiciela ustawowego złożonym na Formularzu Aplikacyjnym.
3.Użytkownicy Klubu zwani są w dalszej części regulaminu Klubowiczami.
4.Aby skorzystać z kortu należy dokonać wcześniejszej rezerwacji bezpośrednio w recepcji, telefonicznie, poprzez stronę internetową lub aplikację.
5.Podstawą do przebywania w klubie i korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort.
6.Korty do squasha wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z nich przez 60 minut. Rezerwacji można dokonywać tylko na pełne godziny zegarowe.
7.Dozwolone jest przedłużenie gry max do 10 min tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się w klubie.
8.Posiadacze kart Multisport, FitProfit, FitFlex zobowiązani są do okazania ważnej, podpisanej karty wraz z dowodem tożsamości, przed skorzystaniem z gry (informuje o tym regulamin wystawcy kart).
9.W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz:
a)wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających,
b)palenia tytoniu,
c)handlu i akwizycji, a także zakaz naklejania i pozostawiania reklam i ulotek na terenie Klubu,
d)wprowadzania i przechowywania zwierząt,
e)wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych, wybuchowych i broni,
f)prowadzenia działalności przez podmioty niezwiązane z Klubem Silver Squash bez zgody Klubu, w szczególności treningów personalnych
10.Osoby przebywające na terenie Klubu Silver Squash i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w Obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu oraz do zaleceń przedstawicieli Silver Squash, mogą zostać wyproszone z terenu Klubu.
11.Klubowicze proszeni są o zgłoszenie się do Recepcji Klubu każdorazowo po wejściu i przed opuszczeniem Klubu.
12.Do dyspozycji Klubowiczów są oddzielne szatnie dla kobiet i dla mężczyzn.
13.Do dyspozycji klubowiczów w szatniach oddane są szafki wraz z kluczykami.
14.Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować o zgubieniu lub uszkodzeniu kluczyka.
15.Za zgubienie lub uszkodzenie kluczyka z powodu niewłaściwego użytkowania  przez Klubowicza, zostanie pobrana opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem w Klubie.
16.Klubowicz zobowiązany jest do opróżnienia szafki przed wyjściem z Klubu.
17.Szafki w Klubie są opróżniane przez Silver Squash każdej nocy. W razie niespełnienia obowiązku opróżnienia szafki przez Klubowicza, rzeczy w niej pozostawione będą przechowywane przez okres czasu ustalony przez Klub na koszt osoby, która pozostawiła je w szafce.
18.Klubowicz powinien zapoznać się z systemem ochrony przeciwpożarowej w Klubie, w szczególności z oznaczeniami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi.
19.Wszystkich Klubowiczów obowiązuje strój i czyste obuwie sportowe. Obuwie sportowe należy zmienić w szatni przed wejściem do pomieszczeń, w których odbywa się gra w squasha i gra w tenisa stołowego. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do gry w squasha(tzw. obuwie halowe) czyli nie pozostawiające śladów tzw. „non-marking”.
20.Ze względu na higienę, Klubowicze korzystający z natrysków powinni używać ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą).
21.Klubowicz uprawia sport i bierze udział w zajęciach oraz korzysta z wyposażenia i urządzeń w Klubie wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Klub Silver Squash ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Klubowicza  w Klubie na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
22.Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
23.Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klubowicz powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń i dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania do Klubu.
24.Klubowicz nie może korzystać z żadnych obiektów Klubu, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby przebywające w Klubie.
25.Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawianie na jego podłodze zegarków, butelek z wodą, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.
26.W celu zachowania bezpieczeństwa zaleca się grę w okularach ochronnych, dostępnych na recepcji. Sznurowadła powinny być starannie zawiązane. Długie włosy powinny być związane.
27.Po zakończeniu używania okularów należy je wytrzeć płynem dezynfekującym dostępnym na recepcji.
28.Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z aktywności udostępnianych przez klub ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia.
29.Przed rozpoczęciem gry, dla zachowania bezpieczeństwa, Klubowicz powinien sprawdzić stan techniczny kortu, z którego będzie korzystał, a w przypadku zauważenia usterek lub powzięcia jakichkolwiek innych wątpliwości dotyczących stanu kortu, zgłosić ten fakt Recepcjonistce lub innemu członkowi Personelu Klubu.
30.Za wyrządzone przez Klubowicza szkody na mieniu oraz szkody na osobie powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność ponosi Klubowicz, a w przypadku małoletnich Klubowiczów również ich przedstawiciele ustawowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
31.Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu mogą zostać wyproszone z klubu.
32.W przypadku odnotowania przez Personel Klubu lub zgłoszenia przez innych Klubowiczów zachowań Klubowicza, które zagrażają bezpieczeństwu innych osób przebywających w Klubie lub mogą zaszkodzić reputacji i interesom Klubu Silver Squash, w szczególności z powodu, agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, personel Klubu ma prawo wyprosić Klubowicza z Klubu.
33.Silver Squash jest uprawniona do utrwalania za pomocą dostępnych środków swojego obiektu dla celów reklamowych i promocyjnych, wskutek czego może dojść do niezamierzonego utrwalenia wizerunku Klubowicza, przy czym  ewentualne wykorzystanie wizerunku Klubowicza w Materiałach (promocyjnych/reklamowych) nastąpi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
34.W uzasadnionych przypadkach Klub ma prawo do zamykania obiektu Klubu, na przykład w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub sprzątania. W sytuacji, gdy godziny otwarcia Klubu ulegną zmianom, Klub poinformuje o tym Klubowiczów w miarę możliwości z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
35.Zasady rezerwacji kortów:
a)anulowanie rezerwacji jest możliwe na pełne 24h przed terminem rezerwacji, poprzez obsługę  recepcji klubu Silver Squash,
b)nieterminowe odwołanie rezerwacji  zobowiązuje Klubowicza do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu,
c)zmiana terminu gry jest równoznaczna z anulowaniem dotychczasowej gry i rezerwacją nowego terminu, dlatego jeżeli zostanie dokonana w terminie krótszym niż 24h przed grą, będzie równoznaczna z nieterminowym odwołaniem rezerwacji,
d)nie pojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje Klubowicza do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu.
36.Regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie www.silversquash.eu.
37.Silver Squash zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.silversquash.eu oraz w Klubie.
38.Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa Klubowicza nabyte przez Klubowicza przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
39.Kontakt do Silver Squash: rezerwacja@silversquash.eu
40.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.